Cờ Tướng Việt Nam Chuyển đổi Code

CÔNG CỤ TRỰC QUAN MÃ HÓA CODE CỜ TƯỚNG

Dán Văn bản Ván Cờ vào Khung này, sau đó nhấn "Enter" để lấy code ở khung dưới:

Kết quả:

VĂN BẢN MẪU:

KIỂU QUỐC TẾ:

1) C2.5 H8+7 2) H2+3 P7+1 3) R1.2 R9.8 4) R2+6 H2+3 5) H8+7 P3+1 6) R9+1 A4+5 7) R9.6 H7+6 8) P5+1 P7+1 9) R2.4 H6+7 10) H3+5 C8.7 11) H5+3 H7-5 12) R4.2 R8+2 13) A4+5 C7+2 14) C5+4 R8.5 15) R6+3
}END


KIỂU VIỆT NAM:

1) C3.1 C3.1 2) P8-7 T3.5 3) M8.9 M2.3 4) X9-8 X1-2 5) P2-5 P8-6 6) M2.3 M8.7 7) X8.4 X9-8 8) C7.1 P2-1 9) X8.5 M3/2 10) P5.4 S4.5 11) X1.1 X8.4 12) X1-8 M2.4 13) X8.5 C1.1 14) P5/2 C3.1 15) X8-6 C3-4 16) X6/2 M4.5 17) X6-8 X8-3 18) M3.4 P6/1 19) P7-3 Tg5-4 20) M4.5 M7.5 21) T3.5 M5.6 22) P3/1 M6.7 23) X8.5 T5/3 24) X8/3 P6-7 25) S6.5 P1-8 26) P3-2 P8.5 27) X8/2 T3.5 28) X8-6 Tg4-5 29) X6.2 P8/3 30) P5.2 P7-6 31) C3.1 C7.1 32) C5.1 C7.1 33) X6/3 P8-9 34) M9.7 X3-8 35) P2-3 1-0


FEN CỜ THẾ:

FORMAT WXF

Fen 1RC1k1C2/4a4/4c4/9/9/9/1R7/5p3/4p4/5K3 w - - - 1

START{ 1) C7-8 A5-4 2) R+.6 K5.4 3) R8+4 C5-1 4) R8+1 C5+2 5) R8-2 C5-1 6) R8+1 }END