Triệu kiêu Vương còn trẻ, sức địch muôn người đâu có thể đùa bỡn, thấy quân Vạn dụ mình vào sâu trong tử địa mà lòng vẫn nhẹ như không, coi thường sống chết đâm Tốt phá thành, chẳng đoái hoài gì đến hậu quân. Vạn đi quân thứ tự, trước bình Pháo ăn Tốt đầu thực lợi, sau mới đấu Xe giảm bớt sức ngựa của Triệu rồi mới cắm đầu chạy Pháo, nhe nanh giơ vuốt. Xem chừng như đã đoạt tiên. Nào đâu có ngờ…