Kỳ Đài Biển Nhớ 09h00 T7 11/01/2014

Diệp Khải Hằng (Bình Dương) Tiên Bại Trềnh A Sáng (Đài chủ)


Thế trận Ngũ Thất Pháo đối Bình Phong Mã Khai Tam Lộ

Không để Diệp Tam Hổ báo thù cho Diệp Đại Hổ , Túy Kỳ Tiên 7 lần vững vàng trên ngôi Đài chủ Kỳ Đài Biển Nhớ.