Lời khuyên: 200 bước ra hai phổ hạt nhân. 4 lõi 120 bước ra quang phổ, 6 lõi và 80 bước hoặc thiết lập của riêng mình.
linh : http://awx5mj8mab.l35.yunpan.cn/lk/QzPAdcMk2QF6h