Những điều luật sau đây là được phép trong luật cờ Việt Nam nhưng không được phép trong luật cờ Trung Quốc :

1. Trường sát: liên tục hăm chiếu bí.
2 Nhất chiếu nhất sát: Luân phiên nước chiếu với nước sát. Điều này là hiển nhiên vì trường chiếu vốn không được, trường sát cũng không được nên cũng không thể nhất chiếu nhất sát.
3. Dùng 1 hay nhiều con trường tróc nhiều con đối phương.
4. Nhất chiếu nhất tróc: Luân phiên nước chiếu với nước tróc. Trường hợp này thực chất chỉ là trường hợp đặc biệt của mục 3 ở trên mà trong đó có 1 quân bị tróc là con Tướng

Luật cờ Trung Quốc cho phép:

5. Nhất chiếu nhất nhàn: Nước chiếu xen kẽ với nước nhàn. Nước nhàn là nước không sát, không tróc, không chiếu.

Luật Việt Nam tổng hợp 3 trường hợp 2, 4, 5 thành nhất chiếu nhất cách còn luật Trung Quốc phân biệt rõ từng loại. Mục đích chỉ là để giảm các ván hòa, tăng tỷ lệ các ván thắng-thua.
Do đó, các danh thủ Trung Quốc khi thi đấu nội bộ trong nước thì áp dụng luật trong nước còn khi thi đấu quốc tế thì sẽ áp dụng luật của Liên đoàn Cờ tướng Châu Á ( giống luật cờ Việt Nam)