Điện thoại của mình 1 ngày nhận trên dưới 10 tin rác từ xim ảo, chủ yếu là mua bán số đẹp đi động, có cách nào chăn loại tin rác này o?