Thuận pháo tranh vương

Phó Quang Minh(Bắc Kinh) tiên bại Hồ Vinh Hoa(Thượng Hải)
Bắc Kinh,ngày 26/9/1979