Phần mêm XQstudio nhỏ gọn để xem file dạng XQF.

XQStudio.exe