Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 16/03/2013

Lê Minh (Q10) Tiên Bại Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Đài Chủ)
Do sáng mai (17/03) danh thủ Nguyễn Minh Trưng (Bình Định) mới có mặt công Đài (Newlink) được , nên kỳ thủ tiếp theo là Lê Minh (phải) được mời thi đấu tại Kỳ Đài Xuân Hồng....
Tướng đầu trọc đã thắng ngược cờ tàn tiếp tục bảo vệ ngôi Đài chủ !


(TGCT)