Kỳ Đài Newlink 09h00 CN 17/03/2013

Nguyễn Minh Trưng(Bình Định) Tiên Bại Nguyễn Phụ Xuân(Đài Chủ)
Tuổi tác 76 đã khiến cho lão tướng Hoàng Trung không thể lấy ngôi Đài chủ của Kim Mao Sư Vương....


(tgct)