Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 23/03/2013

Nguyễn Minh Trưng (BDI) Tiên Bại Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Đài Chủ)
(tgct)