Book BH, anh em test thử nhé, không biết hay dở thế nào.

bh2013.03.11 18.16.58.rar

Đây nữa:

bh23-3.rar