Bạch mã ngọa lan sát pháp (白马卧栏杀法). Các bài tập sau giúp rèn luyện kỹ năng Bạch mã ngọa lan trong thi đấu.

Hình 1: 4k1b2/2P2P2N/4N2n1/9/9/9/9/3p2RC1/2rp1r3/1c2K2c1 r

Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng cờ?Hình 2: 2bk5/R3a4/3ab3c/1C4RN1/2p5c/P3P1B2/4r4/2r2A3/4A1n2/3K5 r

Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng cờ?
MỜI CÁC BẠN GÓP Ý VÀ MỜI CÁC BẠN THAM GIA GIẢI HÌNH 1, HÌNH 2