TTTT Kỳ Đài Newlink 09h00 CN 31/03/2013

Ngô Ngọc Minh (Bình Phước) 1 - 0 Diệp Khải Nguyên(Đài Chủ)


Ngô Ngọc Minh trở thành Tân đài chủ Newlink