TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ
09h00 T7 06/04/2013
Huỳnh Văn Tẻo (Nhà Bè)0 - 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( Đài chủ)


Nguyễn Trần Đỗ Ninh tiếp tục giữ ngôi Đài Chủ