TTTT Kỳ Đài Newlink 09h00 CN 07/04/2013

Nguyễn Minh Nhật Quang (TPHCM)0 - 1 Ngô Ngọc Minh (Đài chủ)


Ngô Ngọc Minh tiếp tục giữ ngôi Đài chủ.


(TGCT)