TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 /13/04/2013

Nguyễn Minh Nhật Quang (TPHCM) 0 - 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Đài Chủ)
Nguyễn Trần Đỗ Ninh tiếp tục giữ ngôi Đài chủ....


(TGCT)