TTTT Kỳ Đài Newlink 09h00 CN 14/04/2013

Nguyễn Huy Lam (Bình Thạnh) Tiên Thắng Ngô Ngọc Minh (Đài chủ)Nguyễn Huy Lam thắng cờ tàn trở thành Tân Đài Chủ Kỳ Đài Newlink