Lốc xoáy và Five phiên bản thử nghiệm đơn nhân của việc phát hành chính thức sắp có