Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 /27/04/2013

Trần Thanh Tân (TPHCM) Tiên Bại Nguyễn Thanh Tùng (Đài Chủ)