Kỳ Đài Newlink 09h00 CN 28/04/2013

Hoàng Trọng Thắng (Bình Dương) Tiên Thắng Nguyễn Huy Lam (Đài chủ)
Hoàng Trọng Thắng đoạt ngôi Đài chủ...